قلعه گبرها روستای خرگرد

قلعه ی گبرها،خرگرد:

روبروی مدرسه غیاثیه خرگرد،در شرق جاده آسفالت خواف –تایباد،تپه

بزرگ ومرتفعی قرار دارد که به قلعه گبرها معروف است:این قلعه دژ 

نظامی زردشتیان بوده که درصدر اسلام در سال31(ه.ق.)وقتی 

مسلمانان این منطقه رافتح کردند،زردشتیان این قلعه که متعصب بودند 

بااسلام مقابله نمودند ،که منجر به شهادت عده ای از مسلمانان شد آثار 

برج مخروبه ای که بربالای قلعه است ودیوارهای فروریخته بیانگر وقوع 

نبرد سهمگین وپرتلفات بوده است. مردم محل گویند:قبرهایی که در 

داخل قلعه یادر مقابل تپه روبروی قلعه دیده میشوند،مزارکسانی است که 

درنبرد مقابل زردشتیان شهید گردیده اند. ازمنابع تاریخی چنین 

پیداست که تجمع وتداوم زندگی 

زردشتیان درمنطقه،در شهرهای زوزن وخرگرد و سیجاوند ظهور 

کرده،ولی زردشتیان سنگان دوام نیاورده وبه هندوستان رهسپار شدند. 

دین زردشت در منطقه خواف تاقرن سوم دوام داشته است.

/ 0 نظر / 10 بازدید