انوع شکنجه ها در طول تاریخ!

انواع شکنجه ها در تاریخ:

*در یونان قدیم محکوم را به چهارچوب بسته شلاق می زدند.به بینی آنها سرکه می ریختند وبر زخمهایشان سرکه ونمک می پاشیدند.

*درقدیم محکومین را زنده زنده می سوزاندند،وبرای تفریح اشراف،محکومین را کباب میکردند.مردان وزنانی راکه روابط نامشروع داشتند به سیخ میکشیدند.

*در ایران قدیم زبان را ازحلق بیرون میکشیدند.به چشمها میل داغ میکشیدند.پوست محکومین را کنده وپراز کاه میکردند.

*درقرون وسطی متهم به ضرب سکه را در دیگ می جوشاندند.چهار دست وپای محکوم را به چهار اسب قوی میبستند وبا راندن اسبها در جهت مخالف آنان را شقه میکردند.

(همانا خداوند به دادگری فرمان میدهد.)

 

/ 0 نظر / 14 بازدید