از خرگرد بیشتر بدانیم

روستای خرگردکه سابقه ای پرآوازه در تاریخ وفرهنگ ایران دارد دریک فرسخی جنوب شرقی شهرخواف میباشد.

سفالهای جمع آوری شده ازنقاط مختلف خرگرد ،حاکی از این است که ازصدر اسلام وحتی قبل از آن خرگرد مسکونی بوده  است.ابن حوقل ،یاقوت حموی ومقدسی آن رااز شهر های مهم دانسته اند که مردمش آب وشبان فراوان وبه ترتبب  اغنام واحشام می پرداختند.

این شهرازقرن پنجم تایازدهم (ه.ق)ودرایام حیات سیاسی ،مذهبی خواف،یکی ازمراکز علمی خراسان بزرگ بوده است.

زیرا خواجه نظام الملک طوسی وزیرآلب ارسلان وملک شاه سلجوقی موسس نظامیه درشهرهای مختلف نظامیه ای درحکم دانشگاه های امروزی درخرگردساخته است. بعداز گذشت حدود450سال اهمیت علمی خود رااز دست ندادو در سال 848خواجه غیاث الدین پیراحمد خوافی ،وزیر شاهرخ مدرسه غیاثیه راساخت وجایگزین نظامیه کردکه تاقرن یازدهم واحتمالا اوایل قرن دوازدهم از رونق خاص برخوردار بوده است.

/ 0 نظر / 14 بازدید